Asiel- en Vreemdelingenrecht

Asielrecht
Boulevard Heuvelink Advocaten zet zich in voor de rechten van vluchtelingen. Een vluchteling is iemand die in eigen land vreest voor vervolging. Iemand die nog niet is erkend als vluchteling wordt een asielzoeker genoemd.

Boulevard Heuvelink Advocaten staat asielzoekers bij gedurende hun asielperiode. Asielzoekers krijgen doorgaans aan het begin van hun procedure een advocaat toegewezen. Dat kan een van onze gespecialiseerde asieladvocaten zijn. Op verzoek kan Boulevard Heuvelink Advocaten ook een procedure overnemen van een andere advocaat of een second opinion uitvoeren.


Vreemdelingenrecht
Het vreemdelingenrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Boulevard Heuvelink Advocaten is gespecialiseerd in procedures omtrent onder meer gezinshereniging, buitenlandse studenten, vreemdelingenbewaring en arbeid. Ook zijn wij gespecialiseerd in naturalisatierecht.

Als u een afwijzende beschikking van de IND heeft ontvangen, is het van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten.

Voor hulp bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning anders dan een asielvergunning, verwijzen wij u naar het Juridisch Loket: www.hetjl.nl

Advocaten: Marion PalsAndrea Pool en Nadine Schraa

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Ontslag | loondoorbetaling | arbeidsovereenkomst | ziekte | reorganisatie | transitievergoeding | reorganisatie | concurrentiebeding | vakantie & verlof | uitkering |cao | WW

Overheid | ontslag |disciplinaire maatregelen | ziekte | plichtsverzuim | reorganisatie |boventallig | uitkering

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep