Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht vereist een speciale deskundigheid. Overheidspersoneel en overheidswerkgevers binnen de verschillende sectoren hebben te maken met verschillende regelingen. Rijk, gemeenten, academische ziekenhuizen, onderwijs en politie kennen ieder hun eigen regels.
Boulevard Heuvelink Advocaten heeft de expertise in huis op het gebied van het ambtenarenrecht. Als ambtenaar of overheidswerkgever heeft u te maken met bijzondere wetten en regels. Niet alleen voor ontslag gelden andere regels dan voor ´gewone´ werknemers en werkgevers. Dit geldt ook voor aanstelling, beoordeling, disciplinaire maatregelen en ziekte.
Boulevard Heuvelink Advocaten kan aangeven welke regelgeving in uw situatie van toepassing is, welke juridische actie mogelijk is en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Uiteraard kan Boulevard Heuvelink Advocaten u ook algemeen advies geven.
Omdat tegen besluiten in het ambtenarenrecht binnen een termijn van zes weken een bezwaar aangetekend moet worden, adviseert Boulevard Heuvelink Advocaten niet te lang te wachten met het inroepen van juridische hulp.
U kunt onder meer bij Boulevard Heuvelink Advocaten terecht voor vragen op het gebied van:

  • ontslag
  • plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
  • functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • ziekte en re-integratie
  • functiewaardering
  • reorganisatie
  • uitkeringsproblematiek (WW, WAO/WIA)

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Ontslag | loondoorbetaling | arbeidsovereenkomst | ziekte | reorganisatie | transitievergoeding | reorganisatie | concurrentiebeding | vakantie & verlof | uitkering |cao | WW

Overheid | ontslag |disciplinaire maatregelen | ziekte | plichtsverzuim | reorganisatie |boventallig | uitkering

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep