Arbeidsrecht

Boulevard Heuvelink Advocaten heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Boulevard Heuvelink Advocaten adviseert en procedeert over arbeidsrechtelijke zaken en geschillen en meer in het bijzonder over individuele en collectieve ontslagen, concurrentiebedingen, loonbetalingen en re-integratie.
Boulevard Heuvelink Advocaten staat zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidsgeschillen. Daardoor kent Boulevard Heuvelink Advocaten de wederzijdse belangen die spelen bij ontslag en arbeidsconflicten.

In het arbeidsrecht is het van groot belang dat u geen overhaaste stappen zet. Het is zowel voor de werkgever als de werknemer echter buitengewoon zinvol om, wanneer u een juridisch probleem verwacht, in een zo vroeg mogelijk stadium een beroep te doen op Boulevard Heuvelink Advocaten.

U kunt onder andere bij ons terecht voor vragen op het gebied van:

 • ontslag
 • loon(betaling)
 • arbeidsovereenkomsten
 • reglementen / CAO
 • concurrentiebeding
 • schorsing / op non-actiefstelling
 • ziekte en re-integratie
 • vakantie en verlof
 • reorganisatie / afvloeiïng / collectief ontslag
 • aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk
 • uitkeringsproblematiek (WW, WAO/WIA)
 • second opinion over lopende en afgeronde zaken

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Ontslag | loondoorbetaling | arbeidsovereenkomst | ziekte | reorganisatie | transitievergoeding | reorganisatie | concurrentiebeding | vakantie & verlof | uitkering |cao | WW

Overheid | ontslag |disciplinaire maatregelen | ziekte | plichtsverzuim | reorganisatie |boventallig | uitkering

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep