Sociaal zekerheidsrecht

 

Het sociaal zekerheidsrecht is een belangrijke pijler van Boulevard Heuvelink Advocaten. Van oudsher zijn wij een sociaal kantoor met aandacht voor de rechtsgebieden van minder draagkrachtigen. Wij behandelen zaken rond onder meer ziektewet, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook de sociale voorzieningen hebben uitgebreid onze aandacht.

Naast regelingen als WAO, ZW, WW, WIA en Wajong noemen wij met name zaken rond de bijstandswet (WWB, WIJ), de regeling voor zelfstandigen (Bbz 2004) en kunstenaars (WWIK).
Onze advocaten constateren de laatste jaren bovendien meer problemen rond regelingen voor ouderen (AOW), nabestaanden (Anw), kinderbijslagregelingen (AKW). Ook zijn zij gespecialiseerd in procedures voor mensen met een handicap. Denk aan bijvoorbeeld Wmo, WVG, TOG en Awbz.

Sociaal zekerheidsrecht is een specialisme. De wetgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Dat geldt ook voor het procesrecht tegen overheidsorganen. Procederen in bezwaar bij het bestuursorgaan, in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep lijkt eenvoudig. Maar de valkuilen blijken ontelbaar. Daarom geloven wij in rechtsbijstand door gespecialiseerde advocaten op dit rechtsgebied.

Een van onze advocaten is lid van de landelijke specialistenvereniging sociaal zekerheidsrechtadvocaten en heeft zitting in het bestuur van deze landelijke vereniging.
U vindt meer informatie over deze vereniging op de website: www.ssz-advocaten.nl.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding